POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MAGRA.NET

  

1. DEFINICJE.

 1. ADMINISTRATOR – MAGRA Wilhelm & Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Rybniku (44-200) ul. Wodzisławska 55, NIP: 6470511675, REGON: 270552345, KRS: 0000087249 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 1.  REGULAMIN – Regulamin Sklepu Internetowego MAGRA.NET  dostępny pod adresem   https://www.magra.net/regulamin
 2.  RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
 3. SERWIS - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.magra.net.  Serwis przeznaczony jest dla Użytkownika, który ukończył 16 rok życia.
 4. URZĄDZENIE - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. UŻYTKOWNIK - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

2. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ADMINISTRATORA.

 1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne ADMINISTRATORA wynikające z art. 13 RODO.
 2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.
 3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany poniżej do kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych.

 

3. DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu zostały dedykowane poniższe dane kontaktowe: adres e-mail: sklep24@magra.pl  oraz adres korespondencyjny: MAGRA Wilhelm & Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Wodzisławska 55, 44-200 Rybnik.

 

4. OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA.

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (takich jak: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrola autoryzacji dostępu do informacji)

 

 5. CEL, PODSTAWA I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1.  Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez MAGRA Wilhelm & Wspólnicy Spółka Jawna.
 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

             a.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
                   - zawarcie i realizacja umowy sprzedaży na odległość
                        (imię i nazwisko, adres zamieszkania/dostawy/e-mail, numer telefonu)

                     -  postępowanie reklamacyjne

                         (imię i nazwisko, adres zamieszkania/dostawy/e-mail, numer telefonu, przedmiot i powód reklamacji )

                b.) na podstawie art. 6  ust. 1 lit. c) RODO 

                       - prowadzenie rozliczeń finansowych i podatkowych
                        (imię i nazwisko, adres zamieszkania/dostawy/e-mail, numer telefonu)

                 c.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
                       - marketing produktów i usług własnych
                          (imię i nazwisko, adres zamieszkania/e-mail, numer telefonu)
                       - dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń jak i obrona przed roszczeniami
                           (imię i nazwisko, adres zamieszkania/dostawy/e-mail, numer telefonu)
                        - zabezpieczenie bezpieczeństwa serwisu
                            (dane logowania do serwisu, geolokalizacja urządzenia, adres IP urządzenia)
                  d.) na podstawie odrębnej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
                        - inne działania marketingowe produktów lub usług, organizacja konkursów i promocji
                           (imię i nazwisko, adres zamieszkania/e-mail, numer telefonu)

 

 1.  Przetwarzane danych osobowych Użytkowników za pośrednictwem plików cookies, w celach marketingu behawioralnego polegającego na dopasowaniu treści reklamy do indywidualnych preferencji Użytkownika. Wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem tej technologii odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies opisaną szczegółowo poniżej w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Serwisu

  

6. UDOSTĘPNIENIE I POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH.

 1. W związku z realizacją podstawowych funkcji Serwisu, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom i współpracownikom  MAGRA Wilhelm & Wspólnicy Spółka Jawna w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służbowych.
 2. Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz usług posprzedażowych może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom:
 3. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, SMS lub MMS.
 4. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wysyłania  drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję Klientów z dokonanych zakupów w sklepie internetowym MAGRA.NET mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi badania satysfakcji Klienta.
 5. Administrator oświadcza, że przy wyborze podmiotów świadczących usługi opisane w pkt. 2 i 3 powyżej zawsze kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn., że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
 6. Ponadto Administrator informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
 7. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku  udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.
 • firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu i/lub instalacji towarów zakupionych przez  Użytkownika,
 • operatorom systemów płatności
 • firmom świadczącym usługi serwisowe, naprawcze towarów zakupionych przez Użytkownika.

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu  mogą być przechowywane:

 • dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie – przez cały czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych zrealizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody (ograniczenie przetwarzania), dla potwierdzenia, że taka zgoda miała miejsce w przeszłości,
 • dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.

  

8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA.

 

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora w ramach funkcjonowania Serwisu przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych 
  w przypadkach określonych w RODO;
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
 • prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

 

9. MOŻLIWOŚĆ WYBORU W ZAKRESIE ZBIERANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH.

 

 1. Podanie danych osobowych przy rejestracji w Serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwia korzystanie z funkcjonalności Serwisu MAGRA.NET.
 2. Podanie danych przy zakupie produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 
 3. Podanie danych przy składaniu reklamacji ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych ma skutek w postaci braku możliwości rozpoznania reklamacji.
 4. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania dopasowanej oferty produktów i usług oraz bonusów, rabatów i innych korzyści oferowanych przez Administratora dla odbiorców działań marketingowych.  

 


10. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1.  Sklep internetowy korzysta z plików cookies.
 2.  Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu internetowego MAGRA Wilhelm & Wspólnicy Spółka Jawna
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów.
 5. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 6. Klient może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie (może to spowodować niepoprawne działanie serwisu). W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

11. POWIADOMIENIA PUSH WEB

 1.  Serwis może umożliwiać Użytkownikom korzystanie z powiadomień Push Web.
 2.  Powiadomienia Push Web są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na otrzymywanie tych powiadomień. W celu wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień  Push Web Użytkownik powinien w komunikacie wysłanym przez jego przeglądarkę internetową wybrać opcję oznaczoną jako „Zezwól na wysyłanie wiadomości Push Web” lub innym   równoznacznym sformułowaniem.
 3.  Zgoda na wysyłanie wiadomości Push Web może zostać w każdej chwili odwołania przez Użytkownika. W celu odwołania zgody Użytkownik powinien dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 4.  W związku z korzystaniem przez Użytkownika z powiadomień Push  Web Administrator nie zbiera ani w inny sposób nie przetwarza danych osobowych Użytkownika.

 

12. GEOLOKALIZACJA

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu opcji tzw. geolokalizacji, tj. określenia pozycji geograficznej Użytkownika w momencie korzystania przez niego          z Serwisu.
 2. Geolokalizacja dokonywana jest wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, w oparciu o ustawienia przeglądarki i na podstawie adresu IP Urządzenia.
 3. Geolokalizacja jest używana wyłącznie w celu przedstawienia zawartości merytorycznej Serwisu dopasowanej do lokalizacji, w której znajduje się Użytkownik.
 4. Administrator nie śledzi ani nie zapamiętuje położenia Użytkownika w czasie korzystania z Serwisu. Dane o położeniu pobierane są tylko wtedy, gdy wymaga tego skorzystanie z powiązanej z nią funkcji.
 5. Usługi geolokalizacyjne można całkowicie wyłączyć w ustawieniach Urządzenia, jednak może to uniemożliwić lub utrudnić pełne korzystanie z Serwisu.